top of page

Privacy Verklaring A&T Partners BV

Wij zijn A&T Partners BV en houden kantoor aan de Heer Bokelweg 100-110 te 3032 AD  Rotterdam.

Wij zijn bereikbaar onder www.atpartners.nl en op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur op 010-2653262. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken op de website en op kantoor
A&T Partners BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken middels onze website:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Uw telefoonnummer

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Behalve deze gegevens, verwerken wij ook andere gegevens van u die u bij het uitvoeren van een opdracht aan ons geeft.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atpartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
A&T Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of sms te zenden of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

A&T Partners B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A&T Partners B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A&T Partners B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens via contactformulier website: bewaartermijn 90 dagen.

Persoonsgegevens die wij op andere wijze hebben ontvangen van u: bewaartermijn van tenminste 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
A&T Partners B.V. verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
A&T Partners B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. A&T Partners B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zullen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en/of advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u dan geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Bewaartermijn: 1 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A&T Partners B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A&T Partners B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A&T Partners B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen.

U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atpartners.nl of telefonisch via +31102653262.

 

Wijziging privacyverklaring

Wilt u erop letten dat het mogelijk is dat wij onze privacy verklaring kunnen wijzigen. U kunt altijd de laatste versie zien op onze website.

bottom of page