top of page

Algemene voorwaarden van A&T Partners BV gevestigd te Rotterdam

A. ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
     

  • Opdrachtnemer: eenieder die daartoe namens de directie der vennootschap is gemachtigd, waartoe in ieder geval gerekend kunnen worden zij die namens A&T Partners BV in het openbaar optreden;
     

  • Opdracht: een verzoek tot het verrichten van werkzaamheden zoals in het navolgende omschreven, hetzij in continuïteit, hetzij incidenteel. Een incidentele opdracht kan bevatten het verrichten van werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgestelde periode, dan wel een geheel van werkzaamheden teneinde een beoogd resultaat te bereiken of te verkrijgen;
     

  • Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van cliënten van administratieve, algemeen juridische en fiscaal rechtelijke aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de dienstverlening zoals die is vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

B. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn doelomschrijving worden aangegaan en meer in het bijzonder alle overeenkomsten van opdracht waarin opdrachtnemer partij is, behoudens wijzigingen welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en schriftelijk door opdrachtnemer is geaccepteerd. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

 

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtnemer schriftelijk of mondeling aan opdrachtgever heeft bevestigd de verleende opdracht te accepteren. In geval van twijfel geeft het feitelijk verrichten van werk de doorslag.

Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. GEGEVENS TE VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde originele stukken of gegevensdragers zullen zo spoedig als mogelijk weer aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld.

 

E. UITVOERING OPDRACHT

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundigen.

Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

F. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen of te exploiteren.

Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

Uitzonderingen op het in lid 3 gestelde kunnen slechts worden gemaakt na schriftelijke toestemming, indien en voor zover deze toestemming niet reeds uitdrukkelijk vooraf werd gegeven, waarbij deze toestemming steeds zal worden gegeven indien een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer wordt ingewonnen.

Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt opdrachtgever ten behoeve van opdrachtnemer een dadelijk opvorderbare boete van € 500,00 voor elke dag, dat de opdrachtgever in overtreding is.

 

G. OVERMACHT

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

H. HONORARIUM

Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per periode van vier weken, dan wel per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

I. BETALING

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden welke zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, behoudens eventuele wettelijke bepalingen.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeenkomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van 15% van het bedrag van de vordering.

 

J. RECLAME

Een reclame kan slechts betrekking hebben op het factuurbedrag van een niet-continue opdracht. Zij dient aan opdrachtnemer schriftelijk te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen dertig dagen na de verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

K. AANSPRAKELIJKHEID

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich per gebeurtenis heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren, te vermeerderen met het bedrag van de toepasselijke eigen risico.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamhedendoor opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk, tenzij de wet anders bepaald.

Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van opdrachtnemer of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens eventuele wettelijke bepalingen.

Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

L. OPZEGGING

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij.

Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.

 

M. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze opdrachtgever de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Onder voornoemde kennisgeving wordt ook verstaan het kenbaar maken op de website van opdrachtnemer of enige andere vorm van kennisgeving die openlijk toegankelijk is voor opdrachtnemer.

 

N. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen verband houdende met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de gewone rechter en, voor zover de geschillen voortvloeien uit een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam.

Versie 180513-A&T Partners-AVW-2018.1

Download: AVW-A&T Partners-2018.1

bottom of page